1.   PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika kartu su www.old-town.lt tinklapio naudojimo taisyklėmis reglamentuoja asmens naudojimąsi UAB „Liuksas tau“ interneto svetaine www.old-town.lt (toliau – Interneto svetainė).

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi UAB “Liuksas tau” elektroninėje svetainėje (toliau – www.old-town.lt) lankytojų asmens duomenis.

Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai asmuo duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis www.old-town.lt  naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką.

Asmens duomenys, yra kaupiami tik tie, kuriuos asmuo savo noru pateikia svetainėje ir sutinka, kad šie duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – UAB „Liuksas tau“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 134953049, buveinės adresas M. Dauksos g. 51/ Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook, Instagram puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu. 

 1. ASMENS DUOMENYS.

1.1. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris.

1.2.Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

1.3. Asmuo turi teisė bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@old-town.lt arba telefonu +370 37 201808.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS1. Subjektas pateikdamas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

2.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais – Pirkimų duomenys (sutarčių sudarymo bei vykdymo, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas).

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes www.old-town.lt interneto svetainėje.

 1. ✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 2. ✓ Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 3. ✓ Prekių pristatymo adresas;
 4. ✓ Mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);
 5. ✓ IP adresas
 6. ✓ Pirkimo istorija

 

 1. ASMENS DUOMENŲ IŠSAUGOJIMAS IR APDOROJIMAS
 2. old-town.lt puslapyje surinkti duomenys – IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai yra kaupiami statistikos tikslais. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
 3. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, spręsti problemas, susijusias su Prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie naujus pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas Pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 4. asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 5. asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.
 6. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
 7. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje irturi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3 skyriaus 2 punkto tikslams pasiekti.
 8. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 9. SLAUPUKŲ (Cookies) IR INTERENTINIO STEBĖJIMO PANAUDOJIMAS

UAB „Liuksas tau“ naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. „Google Analytics“ naudoja  internetinio srauto slapukus, kurie padeda matyti kokius puslapius vartotojas lanko. Tai padeda internetinio srauto duomenų analizei atlikti bei pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje, atsižvelgiant  į vartotojų elgseną. Šią informaciją  naudoja tik statistinės analizės tikslais. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu, nei su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau asmuo gali atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame dėmesį į tai, kad tokiu atveju asmuo neturės galimybės išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naršydams svetainėje www.old-town.ltasmuo sutinka su jo pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.

 1. NEPILNAMEČIŲ ASMENŲ APSAUGA

Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų  neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nerenkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.

 1. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.
 3. Jeigu asmuo nesutinka su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, jis turite teisę jos atsisakyti raštu. Tuomet prarandama teisė naudotis svetainės paslaugomis.
 4. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo sutinka su nauja redakcija.
 5. Tolimesnis naudojimasis tinklapioold-town.lt paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@old-town.lt